UCHWAŁA NR VII/70/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018

2015-11-26 1311
Art. czytany: 1956 razy

UCHWAŁA NR VII/70/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. po. 1515) oraz art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, 1199 i 1830) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski