UCHWAŁA NR VII/77/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na rok 2015

2015-11-26 1337
Art. czytany: 2119 razy

UCHWAŁA NR VII/77/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d', oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 17 004 886,80 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 15 585 592,39 zł,
2) majątkowe w wysokości 1 419 294,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 16 949 322,07 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 14 756 659,85 zł,
2) majątkowe w wysokości 2 192 662,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się:
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 517 977,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 55 564,73 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500. 000,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 579 686,31 zł.
§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 524 121,58 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 579 686,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 374 544,00 zł.
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski