UCHWAŁA NR VIII/84/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wyszki na lata 2016- 2023

2016-01-20 1713
Art. czytany: 1900 razy

UCHWAŁA NR VIII/84/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wyszki na lata 2016- 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Wyszki na lata 2015-2023 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Arkadiusz Krasowski