UCHWAŁA NR IX/102/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu

2016-04-13 1507
Art. czytany: 1628 razy

UCHWAŁA NR IX/102/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 lutego 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszki'

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VII/72/15 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszki' wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszki”;
2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Przyjmuje się do realizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski