UCHWAŁA NR IX/103/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umow

2016-04-13 1511
Art. czytany: 1466 razy

UCHWAŁA NR IX/103/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres nie dłuższy niż 3 lata na lokal użytkowy znajdujący się w budynku Urzędu Gminy Wyszki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy a dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz § 13 ust. 1 uchwały Nr XIII/80/08 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 161, poz. 1574) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres nie dłuższy niż 3 lata na lokal użytkowy o pow. 18,66 m2 znajdujący się w budynku Urzędu Gminy Wyszki przy ulicy Piórkowskiej 2 w Wyszkach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski