UCHWAŁA NR IX/104/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej w obrębie wsi Zalesie

2016-04-13 1512
Art. czytany: 1421 razy

UCHWAŁA NR IX/104/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej w obrębie wsi Zalesie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej część drogi zlokalizowaną na działce nr geod. 270 o pow. 0,03 ha, położonej w obrębie wsi Zalesie.
2. Położenie drogi określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 2. Pozbawiona kategorii drogi gminnej nieruchomość, o której mowa w § 1, zostaje wyłączona z użytkowania jako droga.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski