UCHWAŁA NR IX/105/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,

2016-04-13 1515
Art. czytany: 1397 razy

UCHWAŁA NR IX/105/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 lutego 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), w związku z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie światy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VII/67/15 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 3673) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Dotacja dla publicznych innych form wychowania przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej 50% wydatków bieżących, przewidzianych w przedszkolach, prowadzonych przez Gminę, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie nie niższej niż przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.”,
b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
„7a. Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy, otrzymuje dotację z budżetu Gminy na każdego ucznia w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.”;
2) załącznik Nr 2 'Informacja o liczbie uczniów uczęszczających do przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego, szkoły w miesiącu ………………. roku ……….. lista uczniów uczęszczających do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły' otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski