UCHWAŁA NR IX/107/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach

2016-04-13 1520
Art. czytany: 1406 razy

UCHWAŁA NR IX/107/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. )), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm. )) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 6 ust. 1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, stanowiącego załącznik do uchwały nr XVI/168/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 3004 i 3675) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
„9a) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski