UCHWAŁA NR IX/108/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Zarządem Powiatu w Bielsku

2016-04-14 0742
Art. czytany: 1563 razy

UCHWAŁA NR IX/108/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Zarządem Powiatu w Bielsku Podlaskim porozumienia dotyczącego przejęcia w zarząd części drogi powiatowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11, art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, 774,870, 1336, 1830 i 1890) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Wyszki i Zarządem Powiatu w Bielsku Podlaskim dotyczącego zarządzania częścią drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki – Łubice – Kowale - Filipy położonej na działkach 186 obręb Wyszki, 139 i 131 obręb Kowale i Łubice
oraz działkach 416 ,421,690 i 691 obręb Filipy gmina Wyszki w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski

Załącznik do uchwały Nr IX/108/16
Rady Gminy Wyszki
z dnia 17 lutego 2016 r.

POROZUMIENIE
w sprawie przekazania zarządu drogą powiatową
zawarte w dniu ……….. w …………….., pomiędzy Wójtem Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki jako zarządcą dróg gminnych na terenie Gminy Wyszki reprezentowanym przez:
-
a Zarządem Powiatu w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski jako zarządcą dróg powiatowych na terenie Powiatu Bielskiego, reprezentowanym przez:
-
-
o następującej treści:
§ 1. W oparciu o art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim przekazuje z dniem zawarcia niniejszego Porozumienia Wójtowi Gminy Wyszki do zarządzania część drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki – Łubice – Kowale - Filipy w pełnym zakresie określonym w/w ustawą o drogach publicznych, w szczególności w zakresie wskazanym w art. 20 tej ustawy.
§ 2. 1. Na sfinansowanie części kosztów związanych z przebudową i utrzymaniem odcinka drogi wymienionego w §1 przekaże Gminie Wyszki środki finansowe pochodzące z dochodów własnych.
2. Szczegółowe zasady finansowania i realizacji zadania zostaną zawarte w Umowie Partnerskiej.
§ 3. Porozumienie niniejsze zawiera się na czas od dnia zawarcia niniejszego porozumienia do dnia 31.12.2030r.
§ 4. Przekazanie drogi, o której mowa w §1 niniejszego Porozumienia nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym.
§ 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
§ 6. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.