UCHWAŁA NR IX/109/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/64/15 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody

2016-04-14 0745
Art. czytany: 1603 razy

UCHWAŁA NR IX/109/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/64/15 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Zarządem Powiatu w Bielsku Podlaskim porozumienia dotyczącego przejęcia w zarząd części drogi powiatowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11, art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 1890) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr VI/64/15 Rady Gminy Wyszki z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Zarządem Powiatu w Bielsku Podlaskim porozumienia dotyczącego przejęcia w zarząd części drogi powiatowej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski