UCHWAŁA NR IX/111/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017

2016-04-14 0748
Art. czytany: 1810 razy

UCHWAŁA NR IX/111/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U
z 2014 r. poz. 301) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wyszki na 2017 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski