UCHWAŁA NR IX/114/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów Sołectwa Ignatki

2016-04-14 0819
Art. czytany: 1473 razy

UCHWAŁA NR IX/114/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do organów Sołectwa Ignatki

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515
i 1890) oraz § 28 ust. 1 Statutu Sołectwa Ignatki przyjętego uchwałą Nr IX/89/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 23 września 2003 r. w sprawie Statutu Sołectwa Ignatki (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 107, poz. 1985) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do organów Sołectwa Ignatki.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Ignatki.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski