UCHWAŁA NR X/115/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli Stowarzyszeniu

2016-05-02 1331
Art. czytany: 1690 razy

UCHWAŁA NR X/115/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli Stowarzyszeniu Lokalnemu 'Bona' w Strabli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 i z 2016 r. poz. 35 i 64) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przekazuje się z dniem 1 września 2016 r. prowadzenie Szkoły Podstawowej im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli wraz z oddziałem przedszkolnym Stowarzyszeniu Lokalnemu 'Bona' w Strabli.
§ 2. Szkole, o której mowa w § 1 pozostawia się dotychczasowy stopień organizacyjny oraz obwód w dotychczasowych granicach.
§ 3. Tryb i szczegółowe warunki przekazania do prowadzenia szkoły, o której mowa w § 1 określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Wyszki a Stowarzyszeniem Lokalnym 'Bona' w Strabli.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski