UCHWAŁA NR X/116/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

2016-05-02 1332
Art. czytany: 1704 razy

UCHWAŁA NR X/116/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 24 ust. 1, 5 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 i 1893) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się przedstawione przez Wójta Gminy Wyszki we wniosku z dnia 21 marca 2016 r. taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Wyszki, określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Zatwierdzone taryfy obowiązują od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Arkadiusz Krasowski