UCHWAŁA NR X/117/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków

2016-05-02 1335
Art. czytany: 1845 razy

UCHWAŁA NR X/117/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 i 1893) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się na okres od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. dopłaty z budżetu Gminy Wyszki dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości 8,75 zł do 1 m3 ścieków.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski