UCHWAŁA NR X/118/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zniesienia Sołectwa Ignatki i przyłączenia

2016-05-02 1337
Art. czytany: 1407 razy

UCHWAŁA NR X/118/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zniesienia Sołectwa Ignatki i przyłączenia miejscowości Ignatki do Sołectwa Topczewo oraz wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Topczewo

Na podstawie art. 18 ust. l, w związku z art. 5 ust. 2 i art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. z 2016 r. poz. 446) oraz § 10 ust. 3 Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3277 i z 2015 r. poz. 3676) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne w przedmiocie:
1) zniesienia Sołectwa Ignatki i przyłączenia miejscowości Ignatki do Sołectwa Topczewo,
2) wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Topczewo.
§ 2. W konsultacjach mają prawo brać mieszkańcy miejscowości Ignatki i Topczewo.
§ 3. 1. Projekt uchwały Rady Gminy Wyszki w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Topczewo znajduje się do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki ul. Piórkowska 2, pokój Nr 8 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wyszki www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl .
2. Uczestnicy konsultacji wypowiadają w formie pisemnej swoje opinie i zgłaszają wnioski do sprawy poddanej konsultacjom.
3. Opinie i wnioski, o których mowa w ust. 1 należy składać do sekretariatu Urzędu Gminy Wyszki w terminie do 31 maja 2016 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski