UCHWAŁA NR X/119/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym

2016-05-02 1339
Art. czytany: 1500 razy

UCHWAŁA NR X/119/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wyszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, 1045, 1753, 1890 i 1893) uchwala się, co następuje:
§ 1. Załącznik do uchwały Nr XVII/186/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wyszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1440) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski