UCHWAŁA NR X/120/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

2016-05-02 1340
Art. czytany: 1394 razy

UCHWAŁA NR X/120/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 i 1890) oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XIX/224/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie obwieszczenia Rady Gminy Wyszki z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski