UCHWAŁA NR X/122/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wyszki przysługują diety

2016-05-02 1348
Art. czytany: 1671 razy

UCHWAŁA NR X/122/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie określenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wyszki przysługują diety

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wyszki - sołtysom ustala się kwartalną zryczałtowaną dietę, stanowiącą rekompensatę wydatków wynikających z pełnienia obowiązków sołtysa.
2. Dieta przysługuje z tytułu:
1) uczestnictwa w pracach Rady Gminy,
2) uczestnictwa w zebraniach wiejskich,
3) prowadzenia posiedzeń rad sołeckich,
4) organizowania zebrań wiejskich,
5) wykonywania innych czynności związanych z pełnioną funkcją.
§ 2. 1. Dietę, o której mowa w § 1 ust. 1 dla poszczególnych sołtysów wylicza się według wzoru: 100 zł + (2 zł x ilość mieszkańców sołectwa według stanu na początek kwartału, za który przysługuje dieta).
2. Wysokość diety zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych w górę.
§ 3. Wypłaty diet dokonuje się do dziesiątego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu w kwartale, za który wypłacana jest dieta.
§ 4. 1. W przypadku pełnienia w danym kwartale funkcji sołtysa przez czas krótszy niż cały kwartał, wypłata diety dokonywana jest w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia tej funkcji.
2. W przypadku nieobecności sołtysa na sesji Rady Gminy lub zebraniu sołtysów organizowanym przez Gminę, dieta ulega pomniejszeniu o 50 zł za każdą nieobecność, przy czym łączna kwota pomniejszenia w okresie kwartału, za który przysługuje dieta nie może przekroczyć 100 zł.
3. W przypadku połączenia lub podziału sołectwa zmiana wysokości diety spowodowana zmianą ilości mieszkańców sołectwa następuje z początkiem kwartału następującego po kwartale, w którym nastąpiło połączenie lub podział sołectwa.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2, i 3, § 2 ust.2 stosuje się odpowiednio.
§ 5. Dieta nie przysługuje gdy sołtys w danym kwartale nie wykonywał obowiązków wynikających
z pełnionej funkcji i tym samym nie poniósł żadnych kosztów związanych z pełnieniem funkcji.
§ 6. Tracą moc:
1) uchwała XXIX/255/05 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wyszki przysługują diety;
2) uchwała Nr II/5/06 Rady Gminy Wyszki z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wyszki przysługują diety;
3) uchwała Nr XII/75/08 Rady Gminy Wyszki z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wyszki przysługują diety;
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 r.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski