UCHWAŁA NR X/123/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyszki za I półrocze oraz określenia

2016-05-02 1351
Art. czytany: 1863 razy

UCHWAŁA NR X/123/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyszki za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyszki za I półrocze powinna zawierać:
1) zestawienie tabelaryczne planu i wykonania dochodów budżetu gminy,
2) zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków budżetu gminy,
3) zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
4) zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne,
5) informację dotyczącą nadwyżki/deficytu oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy,
6) część opisową zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu gminy zawierającą informację o przebiegu wykonania planu finansowego podległych jednostek.
2. Zestawienia wymienione w ust. 1 pkt 1,2,3,4 sporządza się według szczegółowości uchwały budżetowej.
§ 2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawia się w formie opisowej.
§ 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze powinna zawierać:
1) zestawienie tabelaryczne wykonania przychodów i kosztów w odniesieniu do planu finansowego na poszczególnych rodzajach działalności,
2) część opisową wykonania uwzględniającą stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski