UCHWAŁA NR X/125/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na rok 2016

2016-05-02 1443
Art. czytany: 1812 razy

UCHWAŁA NR X/125/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d', oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 17 616 680,00 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 16 576 680,00 zł,
2) majątkowe w wysokości 1 040 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 16 942 296,00 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 15 253 083,00 zł,
2) majątkowe w wysokości 1 689 213,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie
z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 674 384,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski