UCHWAŁA NR XI/126/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

2016-10-21 0838
Art. czytany: 1580 razy

UCHWAŁA NR XI/126/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U z 1990 r. Nr 32 poz. 191 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 1 uchwały Nr XXVI/310/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, zmienionej uchwałą Nr III/13/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) Martyna Kalinowska - Członek,”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski