UCHWAŁA NR XI/127/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki

2016-10-21 0842
Art. czytany: 1393 razy

UCHWAŁA NR XI/127/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 13 ust. 1 uchwały Nr XIII/80/08 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 161, poz. 1574) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość oznaczoną nr geod. 105 o pow. 0,1880 ha, położoną w obrębie wsi Mierzwin Duży, stanowiącą własność Gminy Wyszki.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski