UCHWAŁA NR XI/128/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszki

2016-10-21 0851
Art. czytany: 1687 razy

UCHWAŁA NR XI/128/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Wyszki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) uchwala się, co następuje:
§ 1. Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszki tworzą:
1) Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie;
2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Wyszkach.
§ 2. Określa się granice obwodów publicznych szkół na terenie gminy Wyszki zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/127/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Wyszki oraz określenia granic ich obwodów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 1987).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski