UCHWAŁA NR XI/129/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Wyszki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

2016-10-21 0856
Art. czytany: 1792 razy

UCHWAŁA NR XI/129/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Wyszki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 1 uchwały Nr XIII/128/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Wyszki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz. Urz. Woj Podl.
z 2012 r. poz. 1988) uchyla się pkt 1.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski