UCHWAŁA NR XI/134/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach

2016-10-21 0906
Art. czytany: 1592 razy

UCHWAŁA NR XI/134/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. )), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163,
z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/168/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 3004 i 3675 oraz z 2016 r. poz. 964) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 1 po pkt 9a dodaje się pkt 9 b w brzmieniu:
„9b) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;”;
2) w § 7:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej;”,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne
w oparciu o przepisy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;”,
c) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) przyznawanie i wypłacanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;”,
d) w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
„17) zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego.”;
3) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. 1. W Ośrodku wyodrębniona jest Komórka Świadczeń Rodzinnych.
2. Szczegółową strukturę organizacyjną i tryb pracy Ośrodka określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego za wyjątkiem § 1 pkt 1 i pkt 2 lit c, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski