UCHWAŁA NR XI/136/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zniesienia Sołectwa Ignatki i zmiany granic Sołectwa Topczewo

2016-10-21 0930
Art. czytany: 1696 razy

UCHWAŁA NR XI/136/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie zniesienia Sołectwa Ignatki i zmiany granic Sołectwa Topczewo

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 10 ust. 1 Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3277 i z 2015 r. poz. 3676) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Znosi się Sołectwo Ignatki.
2. Zniesienie sołectwa następuje po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie określonym uchwałą
Nr X/118/16 Rady Gminy Wyszki z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zniesienia Sołectwa Ignatki i przyłączenia miejscowości Ignatki do Sołectwa Topczewo oraz wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Topczewo.
§ 2. Zmienia się granice Sołectwa Topczewo w ten sposób, że obszar administracyjny wsi Ignatki włącza się do Sołectwa Topczewo.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski