UCHWAŁA NR XI/140/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

2016-10-21 1004
Art. czytany: 1703 razy

UCHWAŁA NR XI/140/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok,
2) sprawozdania finansowego, oraz po zapoznaniu się z:
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyszki za rok 2015,
4) informacją o stanie mienia Gminy Wyszki,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej udziela się Wójtowi Gminy Wyszki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
§ 2. Uchwałę ogłasza się poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz podaje do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski