UCHWAŁA NR XII/142/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Topczewo

2016-10-21 1037
Art. czytany: 1759 razy

UCHWAŁA NR XII/142/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Topczewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Sołectwa Topczewo stanowiącym załącznik do uchwały Nr IX/118/03 Rady Gminy Wyszki
z dnia 23 września 2003 r. w sprawie Statutu Sołectwa Topczewo (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 107, poz. 2014) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Granice sołectwa obejmują obszar administracyjny wsi Ignatki i Topczewo.”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski