UCHWAŁA NR XII/143/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne

2016-10-21 1038
Art. czytany: 1863 razy

UCHWAŁA NR XII/143/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 50 ust. 6, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XV/156/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 października 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3472) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości minimalnej stawki godzinowej określonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującej w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych.
2. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ulega zmianie wraz ze zmianą minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w ust.1.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski