UCHWAŁA NR XII/144/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki

2016-10-21 1040
Art. czytany: 1837 razy

UCHWAŁA NR XII/144/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 i 1020), w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVI/169/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 3002) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;”;
2) w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego (chodnik), poprzez gromadzenie ich na skraju chodnika od strony jezdni w taki sposób, aby nie utrudniało to ruchu i nie zagrażało przechodniom i pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji.”,
b) uchyla się ust. 2 i 3;
3) w § 6 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) worki o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów, o grubości zapewniającej odpowiednią wytrzymałość, opatrzone adresem i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Wyszki oraz opatrzone nadrukiem, na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone - w zabudowie jednorodzinnej;”;
4) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:
„§ 9a. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski