UCHWAŁA NR XII/145/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Wyszki

2016-10-21 1042
Art. czytany: 1864 razy

UCHWAŁA NR XII/145/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Wyszki nieruchomości oznaczonej jako działka nr 79/3 we wsi Zdrojki z przeznaczeniem pod istniejący pas drogowy drogi gminnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 8 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 uchwały Nr XIII/80/08 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 161, poz. 1574) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie w formie darowizny do zasobu mienia komunalnego Gminy Wyszki nieruchomość oznaczoną jako działka nr 79/3 o pow. 0,0616 ha we wsi Zdrojki, z przeznaczeniem pod istniejący pas drogowy drogi gminnej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski