UCHWAŁA NR XII/147/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżaw

2016-10-21 1044
Art. czytany: 1793 razy

UCHWAŁA NR XII/147/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3 i 4, art. 68 ust. 1 i ust. 3, art. 70 ust. 4, art. 73 ust. 4, art. 76 ust. 1, art. 98a ust. 1 oraz art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z 2015 r. poz. 1777 oraz z 2016 r. poz. 65) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIII/80/08 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 161, poz. 1574) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust 2:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;”,
b) uchyla się pkt 5 i 6;
2) w § 10 ust 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wydzierżawianie lub najem nieruchomości oraz lokali użytkowych na okres powyżej 3 lat lub na czas nieokreślony następuje w drodze bezprzetargowej, po uzyskaniu przez Wójta każdorazowo zgody rady.”;
3) w § 11 uchyla się ust. 6;
4) uchyla się § 17.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski