UCHWAŁA NR XII/150/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 września 2016 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej

2016-10-21 1051
Art. czytany: 1905 razy

UCHWAŁA NR XII/150/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach z inną samorządową instytucją kultury - Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach oraz utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wyszkach

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 i 1890) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały w sprawie połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach z inną samorządową instytucją kultury - Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach oraz utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wyszkach.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie obwieszczenia, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski