UCHWAŁA NR XII/151/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek org

2016-10-21 1108
Art. czytany: 1871 razy

UCHWAŁA NR XII/151/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki

Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VII/76/15 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 uchyla się pkt 3;
2) w § 4 pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:
„6) sprawy BHP,
7) obsługę prawną.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski