UCHWAŁA NR XII/152/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2016-2029

2016-10-21 1109
Art. czytany: 1901 razy

UCHWAŁA NR XII/152/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2016-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877 z
2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150
oraz z 2016r. poz. 195) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2029 zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, ustala się:
1) dochody budżetu w wysokości 18 509 736,91 zł, z tego :
a) bieżące w wysokości 17 468 736,917 zł,
b) majątkowe w wysokości 1 041 000,00 zł,
2) wydatki budżetu w wysokości 17 835 352,91 z tego :
a) bieżące w wysokości 16 046 539,91 zł,
b) majątkowe w wysokości 1 788 813,00 zł
§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski