UCHWAŁA NR XII/154/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie

2016-10-21 1125
Art. czytany: 2516 razy

UCHWAŁA NR XII/154/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie 'Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego'

Na podstawieart.18 ust.2 pkt 12 i art. 84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XVIII/149/2000 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie 'Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego'.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski