ZARZĄDZENIE NR 252/16 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

2016-10-26 0852
Art. czytany: 3830 razy

ZARZĄDZENIE NR 252/16
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 26 sierpnia 2016 r.
w sprawie ustalenia zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca l990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz związku z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. W Urzędzie Gminy Wyszki, zwanym dalej „Urzędem”, informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystania, udostępniane są:
1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu;
2) na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.
2. Zasady oraz definicja ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego wynikają
z ustawy z dnia z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, zwaną dalej „ustawą”.
3. Prawo ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego przysługuje każdemu:
1) bezpłatnie – w sytuacjach wymienionych w art. 16 ustawy;
2) odpłatnie- w sytuacji wymienionej w art. 17 ustawy, na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.
§ 2. 1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego udostępnioną przez Urząd zobowiązany jest do informowania odbiorców:
1) o źródle pozyskiwania danych poprzez umieszczenie informacji o treści „Źródło: Urząd Gminy Wyszki”;
2) o czasie wytworzenia informacji sektora publicznego przez Urząd;
3) o czasie pozyskania informacji sektora publicznego od Urzędu.
2. Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego, który dokonał jej przetworzenia zobowiązany jest do umieszczenia w przetworzonej informacji komentarza zawierającego informację o wykorzystaniu informacji sektora publicznego pozyskanej z Urzędu i zakresie tego przetworzenia.
3. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji przez podmioty ponownie je wykorzystujące, a w szczególności z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę oraz za informacje przetworzone lub pozyskane z innych źródeł niż Urząd.
4. Przy przekazywaniu informacji sektora publicznego na wniosek Urząd może każdorazowo określić inne niż wymienione w ust.1 i ust 2 warunki ponownego wykorzystania,
z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie.
§ 3. 1. Zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego udostępnionej na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego oraz ewentualne opłaty za ich udostępnienie są określane indywidualnie.
2. Opłaty o których mowa w ust.1 mogą być ustalone jeżeli przygotowanie informacji
w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, w tym kosztów przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie.
3. Przy ustalaniu opłaty za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego uwzględniane mogą być także inne czynniki, które mogą mieć wpływ
w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.
4. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
§ 4. 1. Właściwi ze względu na rodzaj informacji kierownicy referatów przy udostępnianiu informacji sektora publicznego naliczają opłaty za ich ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie tych informacji wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
2. Naliczenie przez kierownika referatu opłaty za poniesienie dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem informacji publicznej w każdym przypadku wymaga indywidualnego rozpatrzenia, a ustalone koszty muszą mieć charakter rzeczywisty.
3. Do kosztów, o których mowa w ust. 2, można zaliczyć:
1) czas przygotowania informacji sektora publicznego, liczony według stawki godzinowej wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie z wnioskiem;
2) koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, w tym:
a) papieru - zużytego do powielenia wnioskowanej informacji publicznej (ksero lub wydruk),
b) tuszy lub tonerów - wykorzystanych do utrwalenia żądanej informacji,
c) nośników danych - służących zgodnie z żądaniem wnioskodawcy do nagrania informacji;
3) nakłady za ustalony rodzaj czynności związanych z przekształceniem informacji publicznej:
a) koszt wysyłki za pomocą operatora pocztowego;
b) koszt anonimizacji, w przypadku, gdy sposób udostępnienia informacji obejmuje:
- wgląd do dokumentacji, w wyniku którego zachodzi konieczność skserowania oryginałów lub wykonania wydruku i na wykonanej kopii należy dokonać stosownych czynności anonimizacyjnych, a następnie tak przygotowane dokumenty udostępnić do wglądu - wówczas koszt obejmuje cenę zakupu zużytego papieru i tuszu lub tonera,
- przekazanie skanu dokumentacji, w wyniku którego zachodzi konieczność skserowania oryginałów lub wykonania wydruku i na wykonanej kopii należy dokonać stosownych czynności anonimizacyjnych, a następnie tak przygotowane dokumenty zeskanować - wówczas koszt obejmuje cenę zakupu zużytego papieru i tuszu lub tonera oraz ewentualnie nośnika danych,
- przekazanie kserokopii dokumentacji, w wyniku którego zachodzi konieczność skserowania oryginałów lub wykonania wydruku i na wykonanej kopii należy dokonać stosownych czynności anonimizacyjnych, a następnie tak przygotowane dokumenty trzeba skserować raz jeszcze w celu przekazania wnioskodawcy zanonimizowanej kopii - wówczas koszt obejmuje cenę zakupu zużytego papieru i tuszu lub tonera (za wykonanie każdej kopii).
4. Opłata nie jest pobierana, jeśli całościowo kwota nie przekroczy 10 zł.
5. Wnioskodawcę należy poinformować pisemnie w formie oferty o naliczeniu opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
6. Udostępnienie informacji następuje po otrzymaniu zawiadomienia od wnioskodawcy
o przyjęciu oferty.
7. Ustaloną opłatę, o której mowa w ust. 1, wnioskodawca wnosi na rachunek Urzędu.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom referatów Urzędu Gminy Wyszki.
§ 6. Nadzór na wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.