UCHWAŁA NR XIII/156/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie 'Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

2016-11-17 1419
Art. czytany: 1720 razy

UCHWAŁA NR XIII/156/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie 'Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do stowarzyszenia o nazwie 'Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego'
z siedzibą w Białymstoku, wpisanego do o rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego – nr KRS 0000005171, działającego na podstawie statutu stanowiącego załącznik do uchwały.
§ 2. Gminę w Stowarzyszeniu reprezentuje Wójt.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski