UCHWAŁA NR XIII/157/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki

2016-11-17 1421
Art. czytany: 1769 razy

UCHWAŁA NR XIII/157/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz § 13 ust. 1 uchwały Nr XIII/80/08 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 161, poz. 1574 i z 2016 r. poz. 3762) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi dzierżawcami na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki:
1) nr geod. 149 o pow. 0,60 ha, położoną w obrębie wsi Bujnowo;
2) nr geod. 106/2 o pow. 0,13 ha, położoną w obrębie wsi Bujnowo;
3) nr geod. 499 o pow. 0,77 ha, położoną w obrębie wsi Malesze;
4) nr geod. 86/9 o pow. 0,17 ha, położoną w obrębie wsi Mulawicze;
5) nr geod. 262 o pow. 0,30 ha, położoną w obrębie wsi Szpaki.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski