UCHWAŁA NR XIII/158/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Statutu Urzędu Gminy Wyszki

2016-11-17 1423
Art. czytany: 1851 razy

UCHWAŁA NR XIII/158/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Statutu Urzędu Gminy Wyszki

Na podstawie oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) i art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. )) uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XIV/142/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 12 września 2012 r. w sprawie Statutu Urzędu Gminy Wyszki ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 2653).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski