UCHWAŁA NR XIII/159/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z niektórych gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

2016-11-17 1426
Art. czytany: 1824 razy

UCHWAŁA NR XIII/159/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z niektórych gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 i 1579) uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 5 uchwały Nr IV/39/15 Rady Gminy Wyszki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 1065) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) organizacje pozarządowe nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągania zysku mające siedzibę na terenie gminy Wyszki, w zakresie realizacji zadań statutowych,”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski