UCHWAŁA NR XIII/160/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

2016-11-17 1427
Art. czytany: 1982 razy

UCHWAŁA NR XIII/160/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVIII/207/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1761) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:
„§ 4a. 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych , których zarządcą jest Wójt Gminy Wyszki, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg w celu:
1) prowadzenia w pasie drogowym robót drogowych dotyczących infrastruktury „ostatniej mili”,
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą „ostatniej mili”,
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą „ostatniej mili”.
2. Przez infrastrukturę „ostatniej mili” rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzłem telekomunikacyjnym, regionalnej sieci szerokopasmowej budowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243).
3. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury „ostatniej mili” ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 1 i 3, za każdy dzień zajęcia:
1) jezdni do 50% szerokości - 0,05 zł,
2) jezdni ponad 50% szerokości do całkowitego zajęcia - 0,08 zł,
3) poza jezdnią - 0,04 zł.
4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej:
1) w poprzek drogi - 5,00 zł,
2) wzdłuż drogi:
a) w jezdni - 1,50 zł,
b) poza jezdnią - 0,50 zł.
5. Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury „ostatniej mili” ustala się roczną stawkę opłat za 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia – w wysokości 5,00 zł.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski