UCHWAŁA NR XIII/162/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

2016-11-17 1430
Art. czytany: 1858 razy

UCHWAŁA NR XIII/162/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Wyszki:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 322,00 zł.;
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 537,00 zł.;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 644,00 zł.;
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 751,00 zł.;
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 751,00 zł.;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 751,00 zł.;
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 644,00 zł.;
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 760,00 zł.;
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 961,00 zł;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr VII/80/15 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl., poz. 3679).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski