UCHWAŁA NR XIII/165/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek org

2016-11-17 1441
Art. czytany: 2622 razy

UCHWAŁA NR XIII/165/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zapewnia się wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną gminnym jednostkom organizacyjnym zaliczonym do sektora finansów publicznych.
2. Jednostkami obsługiwanymi są:
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach,
2) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach,
3) Szkoła Podstawowa im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie.
§ 2. Jednostką organizacyjną obsługującą jest Urząd Gminy Wyszki.
§ 3. W ramach wspólnej obsługi powierza się jednostce obsługującej:
1) w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych;
2) udział w opracowywaniu projektów planów finansowych oraz ich zmian, na wniosek i w porozumieniu z dyrektorami i kierownikami jednostek obsługiwanych;
3) obsługę finansowo – księgową projektów i programów realizowanych ze środków zewnętrznych (unijnych, państwowych i innych);
4) obsługę finansowo-księgową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek obsługiwanych;
5) obsługę kadrowo-płacową;
6) sprawy BHP;
7) obsługę prawną.
§ 4. Tracą moc:
1) uchwała Nr VII/76/15 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki;
2) uchwała Nr XII/151/16 Rady Gminy Wyszki z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski