UCHWAŁA NR XIII/167/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2016 rok

2016-11-21 1311
Art. czytany: 2009 razy

UCHWAŁA NR XIII/167/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d', oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm )) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 18 034 373,46, z tego :
1) bieżące w wysokości 17 833 373,46 zł,
2) majątkowe w wysokości 201 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 17 359 989,46 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 16 431 176,46 zł,
2) majątkowe w wysokości 928 813,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie
z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 674 384,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski