UCHWAŁA NR XVII/175/04

2004-09-17 1329
Art. czytany: 3724 razy

w sprawie połączenia instytucji kultury

UCHWAŁA NR XVII/175/04
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 września 2004 r.

w sprawie połączenia instytucji kultury „Gminny Ośrodek Kultury w Wyszkach”
i „Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszkach” i utworzenia jednej instytucji kultury pod nazwą „Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wyszkach”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 981, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 18 i art. 19 ust. 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 96) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2004 r. łączy się dwie instytucje kultury: 'Gminny Ośrodek Kultury w Wyszkach” i „Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszkach” i tworzy jedną instytucję kultury pod nazwą 'Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wyszkach”
2. Organizację i zakres działania nowo utworzonej instytucji kultury określa Statut nadany odrębną uchwałą Rady Gminy.
§ 2. Majątek nowo utworzonej instytucji kultury stanowi mienie należące do instytucji podlegających połączeniu.
§ 3. 1. Zobowiązania i wierzytelności łączonych instytucji kultury stają się z dniem połączenia zobowiązaniami i wierzytelnościami Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wyszkach.
2. Pracownicy łączonych instytucji stają się pracownikami Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wyszkach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 5. Tracą moc akty prawne odnoszące się do do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach i Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszkach, a w szczególności:
1) uchwała Nr XIV/157/04 Rady Gminy Wyszki z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej.
2) uchwała Nr XVIII/05/92 Rady Gminy Wyszki z dnia 16 czerwca 1992 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszkach.
3) uchwała Nr XVII/36/2000 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszkach.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.