UCHWAŁA NR XIV/169/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020

2017-01-18 1314
Art. czytany: 1716 razy

UCHWAŁA NR XIV/169/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art.10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224, poz. 437 i poz. 2003) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski