UCHWAŁA NR XIV/171/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach

2017-01-18 1319
Art. czytany: 1813 razy

UCHWAŁA NR XIV/171/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 1583 i 2174) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/168/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 3781) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;”;
2) użyty w § 11, § 12, § 13, § 14, § 15 i § 17, w różnym przypadku wyraz „Kierownik” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „Dyrektor”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski