UCHWAŁA NR XIV/173/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Wyszki

2017-01-18 1321
Art. czytany: 1812 razy

UCHWAŁA NR XIV/173/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Wyszki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 i 1920) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się przebieg dróg gminnych na terenie gminy Wyszki zgodnie z ich wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/299/06 Rady Gminy Wyszki z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 267, poz. 2657).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski